Adresa: 22 oktobra 27, 11080 Beograd

Telefon: +381 11 2618 367

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5

 Ako imate pitanje slobodno nas kontaktirajte, a za sve HITNE pozive nazovite nas na 193


 

Delatnosti

Centar za edukaciju

 1. Vrši obuku iz oblasti zaštite od požara nad izvršiocima na poslovima stalnog dežurstva i neposrednog gašenja požara sa stečenim Srednjim (III i IV) i sa Visokim stepenom obrazovanja (VI i VII), na osnovu čl. 55 Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS“; br. 111/2009). Obuka se obavlja u Vatrogasnom-spasilačkom obučnom centru i poligonu za vatrogasne kadrove u sedištu D.V.D.”MATICA”ZEMUN, u ul. 22. Oktobra br. 27, Zemunu-Beograd,

 2. Vrši edukacija menadžera o zakonskim obavezama iz oblasti zaštite od požara.

Ispitivanje

 1. Vatrogasnih aparata tipa „S“ i „CO2“ na hladan vodeni pritisak (HVP),

 2. Posuda i boca sa stabilnih sistema za gašenje požara, na hladan vodeni pritisak (HVP),

 3. Celekupne hidrantske mreže sa svim uređajima i armaturama prema pravilniku,

 4. Pritiska u stacionarnim instalacijama i istalacijama hidrantske mreže.

Konsalting

 1. Vođenje referata zaštite od požara,

 2. Pravna podrška poslodavcima u oblasti zaštite od požara,

 3. Izrada pravilnika o zaštiti od požara,

 4. Izrada pravila o zaštiti od požara,

 5. Izrada programa obuke iz zaštite od požara,

 6. Izrada glavnog idejnog projekta zaštite od požara,

 7. Izrada plana zaštite od požara,

 8. Izrada sanacionog plana nakon požara,

 9. Izrada analize požarne ugroženosti,

 10. Izrada studija organizovanja zaštite od požara,

 11. Izrada programa za saniranje i unapređenje zaštite od požara,

 12. Izrada plana evakuacije u slučaju požara,

 13. Izrada analize postojećeg stanja zaštite od požara,

 14. Izrada operativne karte gašenja požara,

 15. Izrada alarmnog plana,

 16. Stručni nadzor u oblasti zaštite od požara prilikom izvođenja građevinskih radova.

Merenja

 1. Otpora gromobranskog uzemljenja,

 2. Otpora zaštitnog uzemljenja električnih instalacija,

 3. Pritiska (statičkog) i protočnog (radnog) kapaciteta vode u hidranskoj mreži,

 4. Pritiska u stacionarnim instalacijama.

Projektovanje

 1. Stabilnih sistema za detekciju i dojavu požara,

 2. Stabilnih sistema za automatsko gašenje požara,

 3. Hidrantske instalacije (spoljni i zidni hidranti),

 4. Tehnoloških procesa prema uslovima zaštite od požara,

 5. Gromobranske instalacije,

 6. Sistema protivpanične rasvete,

 7. Električnih instalacija niskog napona.

Servisiranje

 1. Stabilnih sistema za gašenje požara (sprinkler instalacije, instalacije sa raspršenom vodom i teškom penom, instalacije sa prahom I CO2),

 2. Sistema za detekciju i dojavu požara,

 3. Sistema protivpanične rasvete,

 4. Prevoznih i ručnih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara,

 5. Hidrantske instalacije  (spoljni i zidni hidranti),

 6. Pumpi za povećanje pritiska u hidranskoj instalaciji (hidrocili).

VATROGASNO-SPASILAČKA JEDINICA D.V.D.-a pruža:

 1. Pravnim licima, koja se na osnovu Rešenja MUP-a, nalaze u prvoj kategoriji ugroženosti od požara, na osnovu člana 23, 24 i 25 Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik RS, br. 111/2009) i Uredbe o razvrstavanju objekta, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od požara, stavlja na korišćenje Vatrogasno-spasilačku jedinicu, sa potrebnim brojem vatrogasaca,  stručne izvršioce za poslove stalnog dežurstva i neposrednog gašenja požara, tehnički opremljenu vozilima za hitne intervenciju prilikom požara i tehničkih akcidenata,

 1. Pravnim licima, koja se na osnovu Rešenja MUP-a, nalaze u drugoj kategoriji ugroženosti od požara, na osnovu člana 23, 24 i 25 Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik RS, br. 111/2009) i Uredbe o razvrstavanju objekta, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od požara, stavlja na korišćenje Službu za zaštitu od požara, sa potrebnim brojem vatrogasaca, stručne izvršioce za poslove stalnog dežurstva i neposrednog gašenja požara, tehnički opremljenu za intervenciju prilikom požara i tehničkih akcidenata,

 1. Vatrogasno i Fizičko-tehničko obezbeđenje:

 • Poslovnih objekata i proizvodnih procesa,

 • Javnih skupova na otvorenom i zatvorenom prostoru (koncerti, tribine, fudbalske utakmice, žurke i dr.),

 • Izvođenje radova zavarivanja, rezanja i lemljenja na privremenim mestima za rad prema važećoj uredbi,

 • Auto-trka pomoću specijalog vozila za tehničke intervencije prilikom saobraćajnih udesa,

 1. Prevoz vode autocisternama,

 1. Ispumpavanje vode,

 1. Prevoz putnika do željenog mesta autobusom,

 1. Stručna lica i tehničku opremljenost za rad na visinama – Alpiniste

Ko smo mi...

Dobrovoljno vatrogasno društvo “MATICA” Zemun je najstarije vatrogasno društvo u Republici Srbiji, dok je za vreme postojanja bivše države SFRJ u samom vrhu među prva tri društva.

D.V.D. “Matica“ Zemun u svom sastavu ima Operativno vatrogasno-spasilačku jedinicu stručno osposobljenu i materijalno i tehnički opremljenu za gašenje požara i spasavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i drugim klimaskim nesrećama i tehničkim akcidentima. Operativna vatrogasno-spasilačka jedinica D.V.D. „Matica“ Zemun broji 80 članova, raspoređeni u osam vodova prema rasporedu svakodnevnog dežurstva, dok rezevni sastav sačinjava 40 članova, ostalih 30 članova su u statusu „Pomažući“...


Saznaj više

Novosti

Biografije istaknutih članova DVD Matice

DVD Matica (televizija Zemun)

DVD Matica

22 oktobra 27 
11080 Beograd
Srbija

Telefon: (+381)11 2618 367
Email: dvdmatica@gmail.com
Website: www.dvdmatica.rs

Facebook stranica